Subscribe Now

Trending News

Thẻ: gương mặt tròn

Làm đẹp

Mặt tròn đeo kính gì hợp nhất? 

Người có gương mặt tròn nên chọn gọng kính mát/ kính cận: hình chữa nhận, gọng vuông nhỏ, gọng aviator hoặc wafarer đều đẹp, tránh đeo kịnh gọng tròn hoắc gọng bigsize. Mặt tròn nên mang kính gọng gì? Gương mặt tròn giống như tên…