Cách đo 3 vòng chính xác bằng thước dây: vòng 1 đo qua đỉnh ngực, vòng 2 đo quanh nơi nhỏ nhất và vòng 3 đo quanh nơi nở nhất kèm theo chỉ số 3 vòng chuẩn nữ theo chiều cao cho người Việt [áp…